Výběrové řízení na rezidenční místo pro rok 2024

CZUB zdravotní s.r.o., Svatopluka Čecha 1365, Uherský Brod, 688 01, vyhlašuje dle dotačního programu Ministerstva zdravotnictví výběrové řízení na 1 rezidenční místo lékaře pro rok 2024 v oboru Všeobecné praktické lékařství.

Termín pro podání přihlášek: od 24.6.2024 do 12.7.2024.

Termín výběrového řízení: přihlášení účastníci obdrží pozvánky s přesným termínem. Předpokládané období výběrového řízení je červenec 2024..

Místo pro podání přihlášek do výběrového řízení: osobně u provozní manažerky Ing. Evy Zajícové na poliklinice Můj lékař, Svatopluka Čecha 1365, Uherský Brod, 688 01 nebo zaslané poštou na uvedenou adresu výše.

Kritéria pro hodnocení uchazeče:

 • Zájem o práci v oboru VPL
 • Zájem o výkon povolání v daném regionu
 • Předpoklady a znalosti důležité z hlediska VPL
 • Komunikační schopnosti

Seznam dokladů, které uchazeči přikládají k přihlášce:

 • Přihláška do výběrového řízení na místo rezidenta
 • Osobní dotazník
 • Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání, který nesmí být starší 3 měsíců
 • Výpis z Rejstříku trestů nebo výpis obdobného rejstříku, který nesmí být starší 3 měsíců
 • Neověřená kopie dokladu potvrzující získání odborné způsobilosti
 • Neověřená kopie dokladu o získání specializované způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti, pokud ji uchazeč získal
 • Potvrzení o zařazení do oboru VPL (nebo doklad o zaslání žádosti na MZ ČR)
 • Přehled odborné praxe
Uchazeč je zařazen do výběrového řízení na základě podané přihlášky, pokud splní podmínky uvedené ve vyhlášení výběrového řízení a ve vyhl. č. 186/2009 Sb.

Způsob hodnocení uchazečů:
Komise CZUB zdravotní s.r.o. posoudí splnění hodnotících kritérií a stanoví pořadí uchazečů o rezidenční místo.
Noví pacienti
Věnujte péči svému zdraví. Staňte se pacientem naší kliniky, kde každý dostane odbornou péči s úsměvem a bez bolesti. Stačí kliknout.
Top